Mr. Puskar Raj Joshi
Mr. Puskar Raj Joshi
Chief Executive Officer
Mr. Dev Raj Dhungana

Mr. Dev Raj Dhungana
Business Division
Mr. Tej Bahadur Rawal

Mr. Tej Bahadur Rawal
Support Division / Account
Mr. Komal Bista

Mr. Komal Bista
Compliance Officer / Credit Risk & Credit Administration Dep
Mr. Amar Lal Shrestha

Mr. Amar Lal Shrestha
IT / HR
Mr. Saroj Prasad Awasthi

Mr. Saroj Prasad Awasthi
GSD / Loan Recovery