Mr. Puskar Raj Joshi
Mr. Puskar Raj Joshi
Chief Executive Officer
Mr. Dev Raj Dhungana

Mr. Dev Raj Dhungana
Business Division
Mr. Tej Bahadur Rawal

Mr. Tej Bahadur Rawal
Support Division
Mr. Komal Bista

Mr. Komal Bista
Compliance Officer
Mr. Amar Lal Shrestha

Mr. Amar Lal Shrestha
IT / HR
Mr. Bashu Dev Pant

Mr. Bashu Dev Pant
Credit Risk / Credit Administration
Mr. Dhirendra Bhandari

Mr. Dhirendra Bhandari
Accounts / Operation
Mr. Saroj Prasad Awasthi

Mr. Saroj Prasad Awasthi
GSD / Loan Recovery