Mr. Puskar Raj Joshi
Mr. Puskar Raj Joshi
Chief Executive Officer
Mr. Dev Raj Dhungana

Mr. Dev Raj Dhungana
Business Division
Mr. Tej Bahadur Rawal

Mr. Tej Bahadur Rawal
Support Division / Account/GSD
Mr. Rajiv Oli

Mr. Rajiv Oli
Credit Risk & Credit Administration / Loan Recovery
Mr. Amar Lal Shrestha

Mr. Amar Lal Shrestha
IT / HR