Remittance

IME
Western Union Money
Prabhu Money Remit
Sewa Money Remit
Placd Remit
MTA Remit
EZ Remit
Worldlink Remit
Reliable Remit
Himal Remit
City Express
Xpress Remit
Sulavremit
City Express Remit
विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट पठाएको रकम प्राप्त गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्  ।