विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट पठाएको रकम प्राप्त गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्  ।